Page 6 - AgingSociety
P. 6

ี
                      ื
             ไทยพีบีเอสในฐานะส่อสาธารณะท่มีเป้าหมายในการเป็น
                ี
            ื
                            ี
                                   �
                         �
         “ส่อเพ่อการเปล่ยนแปลง” ก้าวเข้ามาทาหน้าท่ในการแสวงหาคาตอบ
          ื
         น้น ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา แสวงหาแนวทางแก้ไข ไป
          ั
         จนถึงการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายจากภาครัฐ
             เพ่อให้สังคมไทยพร้อมรับมือ “สังคมสูงวัย” และก้าวสู่
              ื
                    ั
         อนาคตไปด้วยกันอย่างม่นคง
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11