Page 7 - DEBT
P. 7

สารบัญ
      ภาค 1 มอง “หนี้” จากมุมไทยพีบีเอส           1

         สภาพหนี้ไม่เป็นธรรม               2
         มอง “หนี้” จากมุมไทยพีบีเอส           12

         “คุณค่า” ที่อยู่เบื้องหลังการท�างาน       20
      ภาค 2 สู้ “หนี้ที่ไม่เป็นธรรม”            39
                       ี
         “สถานีประชาชน” กับปัญหา “หน้” ของ “ประชาชน”   43
         สัญญากู้ยืมผิดปกติ               49

         ทางตัน “สัญญาขายฝาก”              55

         “หนี้ไม่เป็นธรรม” ที่เป็นข่าว          74
         คนไทยพีบีเอส ระดมพลสู้หนี้           80

         สารคดี “สมการหนี้ 4 ด้าน”            83

         โจทย์หนี้ โจทย์ออนไลน์            103
         สัญจรสู้ “หนี้ที่ไม่เป็นธรรม”         107

         ระดมภาคีแก้หนี้ที่ไม่เป็นธรรม         125
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12