Page 14 - GuidingLight
P. 14

ื
          นอกจากการเช่อมสัญญาณจาก สทท.และร่วมถ่ายทอดสดพระ
      พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
      อดุลยเดช กับ ทรท.แล้ว ไทยพีบีเอสเป็นหนึ่งในช่องสถานีโทรทัศน์ที่มีการเผย
             ึ
                           �
                ึ
      แพร่สาระข่าวสารซ่งผลิตข้นเองอย่างต่อเน่อง ท้งยังมีการกาหนดทิศทางการนา �
                     ื
                       ั
            ี
      เสนอเน้อหาท่สะท้อนอัตลักษณ์ของทางสถานี โดยเฉพาะการมุ่งเน้นส่อสาร
                                ื
         ื
                 �
      ประเด็นจิตอาสา เพ่อหวังชักนาชาวไทยให้ร่วมกันเปล่ยนความโศกเศร้าเป็นพลัง
                         ี
             ื
      พัฒนาสังคมตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
      ภูมิพลอดุลยเดช จนกระท่งถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในปีถัดมา
                ั
            ้
             ้
             ื
            ี
                  �
                      ู
          ทงน เนอหาสาระทนาเสนอผ่านรปแบบรายงานข่าว และรายการ
                 ่
           ้
           ั
                 ี
               ี
                      ึ
      ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ได้รับการจัดให้มีข้นตลอดช่วงระยะเวลาของการเสด็จ
                    ื
                              ี
                   ื
      สวรรคต ล้วนแสดงให้เห็นถึงหลักส่อเพ่อสาธารณะ และค่านิยมท่สะท้อนผ่าน
      DNA ของคนไทยพีบีเอส ที่เรียกว่า Spirit of ThaiPBS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานยึดมั่น
      เป็นหลักคิดในการทางาน ในเวลาเดียวกัน การทางานภายใต้ความคิดความเช่อ
              �
                                  ื
                       �
                    ื
      ดังกล่าวของบุคลากรรุ่นพ่ ก็เป็นการส่อสารถ่ายทอดและตอกยาคุณค่าความ
                ี
                             �
                             ้
                       ี
                              ื
                              ่
                          �
                        ้
                        ู
                 ่
        ่
        ื
                 ุ
               �
             ู
             ่
       ็
                    ่
                     ้
      เปนสอสาธารณะสคนทางานรนใหม ทเขามาเรยนรการทางานของสอสาธารณะ
                   ่
                    ี
      ซึ่งมีความแตกต่างจากทุกสื่อในประเทศไทยอย่างชัดเจน
      4              เรื่องเล่าคนท�างานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส”
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19