Page 7 - คู่มือผลิตเสียงบรรยายภาพ
P. 7

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)

                   คำ�นำ�ผู้เขียน

                   ิ
                     ำ
                                 ำ
            ้
                            ำ
                         ำ
           ขอมูลข่าวสารเป็นส่งจาเป็นและสาคัญสาหรับการดารงชีวิต
                                    ื
                          ู
        ของคนในสังคม ท้งในแง่ของการศึกษาเรียนร้ การรับทราบข้อมูลเพ่อ
               ั
                     ี
        เตรียมพร้อมรับมือกับความเปล่ยนแปลงต่างๆ ท่เกิดข้น รวมไปถึง
                             ี
                               ึ
        เพ่อความบันเทิงด้วย ซ่งทุกคนมีสิทธิท่จะรับร้ข้อมูลข่าวสารโดย
                  ึ
                         ี
                            ู
         ื
        เท่าเทียม ตามหลักของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน (Human Rights) แต่
        กลุ่มคนพิการกลับถูกละเลย
                                  ี
           ประเทศไทยมีนโยบายระดับชาติเก่ยวกับคนพิการท่เก่ยวกับ
                          ี
                                 ี
        ส่อ น่นคือ ประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
        ื
          ั
        โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร่องการส่งเสริม
                              ื
        และค้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับร้และใช้ประโยชน์จาก
          ุ
                            ู
        รายการของกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2558 ซ่ง กสทช.ได้จัดทาประกาศ
                                ำ
                         ึ
                   ู
        ฉบับดังกล่าวข้นมา เพ่อให้ผ้รับใบอนุญาตประกอบการวิทยุโทรทัศน ์
                 ื
              ึ
        กระจายเสียงและแพร่ภาพ จัดทาส่อประกอบในรายการเพ่อสนับสนุน
                                ื
                      ื
                     ำ
        เพ่มช่องทาง และลดข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก ่
         ิ
                   ำ
        คนพิการ ได้แก่ ล่ามภาษามือ (Sign Language –SL), คาบรรยาย
                                ำ
        แทนเสียง (Closed Caption –CC) และเสียงบรรยายภาพ (Audio
        Description – AD)
                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12