Page 6 - GuidingLight
P. 6

ค�าน�า
             ท�าไมต้องจัดการความรู้ และประสบการณ์ท�างานสื่อสาธารณะ?
                             ี
                 �
                             ื
                   ี
              ื
             เพ่อตอบคาถามน้ ขอให้นึกถึงสถานการณ์ท่ส่อสาธารณะเพียงแห่ง
         เดียวของประเทศไทย ได้ผ่านประสบการณ์ทางานนับรวมเป็นเวลา 10 ปีเต็ม
                         �
         พร้อมกับค�าถามที่เกิดขึ้นเสมอถึงคุณค่าขององค์กรที่มีต่อสังคม
                     �
                              �
             หนังสือเล่มน้จะเป็นคาตอบได้ว่า ไทยพีบีเอสทาอะไรในวาระสาคัญ
                                   �
                  ี
         ของชาติ กรณีเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
         มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
         เสด็จสวรรคต
             เหตุผลอีกประการ คือการเรียนรู้ของคนท�างาน เพื่อจะพัฒนางานให้
                                   ี
                              ี
                    ื
                   ิ
          ิ
         ดีย่งข้น โดยเฉพาะอย่างย่ง เม่อองค์กรสื่อสาธารณะแห่งน้มีเป้าหมายท่พิเศษ
           ึ
         ในการเป็น “สื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง”
             การได้มาทบทวนการทางาน และถอดบทเรียนของไทยพีเอสในวาระ
                     �
         “แสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน” จะท�าให้เห็นถึงหลักคิดและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน โดย
         หวังให้เป็นข้อมูลเพื่อชวนให้ทั้งคนท�างาน รวมถึงคนไทยทุกคนซึ่งล้วนมีส่วนใน
         การเป็นเจ้าของส่อสาธารณะแห่งน้ ได้ร่วมกันพิจารณาและสะท้อนความคาด
                ื
                      ี
                         �
         หวังต่อบทบาทของไทยพีบีเอสในจังหวะก้าวสาคัญของการครบ 1 ทศวรรษของ
         การก่อตั้งองค์กรแห่งนี้ไปพร้อมกัน
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11