Page 7 - GuidingLight
P. 7

สารบัญ


      ภาค 1 ไทยพีบีเอส คิด                  1

            วันเสด็จสวรรคต               2
            น�าไทยพ้นเศร้าสู่ปัญญา           7
            “แสงจากพ่อ” ส่องน�าทาง           9
            สานเครือข่าย สร้างพลังขับเคลื่อนสังคมไทย 19

            กลยุทธ์ On Air, Online, On Ground     23


      ภาค 2 ไทยพีบีเอส ท�า                 29
            พัฒนาการงาน 3 ระยะ            30

            ระยะแรก-ด้วยส�านึกแห่งสื่อสาธารณะ     32
            ระยะสอง-สานพลังคนไทยพีบีเอส        43
            ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งาน On Ground     46
            ตลาดนัดการเรียนรู้            56

            หนังสั้น “หนึ่งปี ที่พ่อจากไป”      73
            เด่นที่เนื้อหา ลีลาไม่เป็นรอง      100
            แผนที่ “ปักหมุด” ตัวช่วยการเดินทาง    116
            สู่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ    121

            แสงจากพ่อ ฉบับออนไลน์          130
            สื่อกลาง สร้างความร่วมมือ        133
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12