Page 3 - SolutionsCivicJournalism
P. 3

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
      National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
          เรื่องเล่าคนท�างานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบีเอส” สื่อสาธารณะ
        กับแนวทาง Solutions & Civic Journalism--กรุงเทพฯ : ส�านัก
        ทรัพยากรมนุษย์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
        แห่งประเทศไทย, 2561. 182 หน้า.-- (เรื่องเล่าคนท�างานสื่อ
        สาธารณะ “ไทยพีบีเอส”)


                             ื
                              ื
          1. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส. 2. สถานีโทรทัศน์--ไทย I. ช่อเร่อง.

        384.5509593
        ISBN 978-616-7737-27-0
   1   2   3   4   5   6   7   8