Page 5 - SolutionsCivicJournalism
P. 5

ค�าน�า
                           ั
                           ้
                            ้
                  ี
                   ี
                       ั
                         ั
                            ึ
                               �
             ่
          10 ปีทแล้ว “ไทยพบเอส” ได้รบการจดตงขน เพอทาหน้าท ่ ี
             ี
                              ่
                              ื
            ่
            ื
                          ั
                            ั
      ในการเป็นสอสาธารณะของไทย ภายใต้บทบญญติตามพระราช
                   ี
      บัญญัติองค์การกระจายเสยงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
      ประเทศไทย พุทธศักราช 2551 ที่เป็นหลักประกันความเป็นอิสระ
                  �
               ี
            ื
      ขององค์กรส่อแห่งน้ จากอานาจทางการเมืองและทุนธุรกิจ ด้วย
                        ิ
        �
      ข้อกาหนดเชงภารกิจ โครงสร้างการบรหารงาน และแหล่งทมา
                                 ี
                                 ่
            ิ
      ของงบประมาณ
                                  ื
                           �
          ตลอดระยะเวลาท่ผ่านมา ไทยพีบีเอสมุ่งดาเนินภารกิจเพ่อ
                  ี
      บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ
                                �
                      ี
      ไม่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
      และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ชม แต่ “คนไทยพีบีเอส” ยังมุ่งม่นท่จะ
                                ั
                                 ี
      มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่สังคมและคนกลุ่มต่างๆ ต้องเผชิญ
                   ี
                         ื
      ด้วยรูปแบบการทางานท่พ้นไปจากเพียงการส่อสารผ่านหลากหลาย
              �
                 ี
                       �
                                  ื
      ช่องทาง แต่ยังรวมถึงการประสานการทางานกับภาคีเครือข่าย เพ่อ
        ุ
                   ั
             ิ
                             ่
                             ี
                          ู
          ิ
                       ั
      หนนเสรมให้เกดพลงในการขบเคลอนสงคมส่การเปลยนแปลงใน
               ั
                     ่
                     ื
      เชิงสร้างสรรค์
                     �
          หลักคิดและแนวทางการทางานเช่นน้ของไทยพีบีเอส อาจ
                          ี
      เป็นส่งท่สังคมไทยไม่คุ้นเคย ทว่า ในหลายประเทศท่พัฒนาการด้าน
         ิ
                            ี
          ี
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10