Page 3 - ZeroWaste
P. 3

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
      National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
          ปัญหาขยะเกาะสมุย.--กรุงเทพฯ: ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
         องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย,
         2561. 200 หน้า.-- (เรื่องเล่าคนท�างานสื่อสาธารณะ “ไทยพีบี
         เอส”)


          1. การก�าจัดขยะ. 2. ขยะ I. ก่อเขต จันทรเลิศลักษณ์. II. ชื่อ

         เรื่อง.


         363.728
         ISBN 978-616-7737-20-1
   1   2   3   4   5   6   7   8