Page 6 - ZeroWaste
P. 6

ื
      ประชาชนมีความต่นตัว ต้องการเข้ามามีส่วนในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไข
      ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

                 ่
                       ี
                 ื
           ื
           ่
               �
           “เรองเล่าคนทางานสอสาธารณะไทยพบเอส กรณีการจดการขยะสมย”
                                 ุ
                        ี
                             ั
      คือตัวอย่างหน่งของการทางานในบทบาทข้างต้น เพราะทีมงานไทยพบีเอส ไม่
                               ี
                �
            ึ
             ี
                                ั
          �
      เพียงแค่ทาหน้าทรายงานข่าวปรากฏการณ์ “ขยะล้นเกาะสมุย” เท่าน้น หาก
             ่
                    �
      แต่ยงปลกความรู้สึกการมส่วนร่วม ทาให้คนสมุยมองเหนปัญหาร่วมกัน และ
                           ็
        ั
                ี
          ุ
      ลุกข้นมาบริหารจัดการขยะด้วยพลัง และแนวทางของตนเอง ผ่านโครงการสมุย
        ึ
      สะอาดที่ไทยพีบีเอสผลักดันให้เกิดขึ้น กระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
                                ื
                               ี
                              ื
                   ี
           ั
                       �
      ส�าคัญ รวมท้งมี 4 โมเดลต้นแบบ ท่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในพ้นท่อ่นๆ ได้
      ตามความเหมาะสม
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11