Page 11 - ThaiPBSWAY3
P. 11

บทน�า

                   ี
            ิ
      พระราชบัญญัตองค์การกระจายเสยงและแพร่ภาพสาธารณะ
     แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๖ ก�าหนดวัตถุประสงค์ส�าคัญของ
     องค์การข้อหน่งไว้ว่า ให้ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์
          ึ
                  ี
     ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ท่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและม ี
     คุณภาพสูง

      ดังนั้น นอกจากการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้านสมดุล และ
                           ี
     ื
              ี
     ซ่อตรงต่อจรรยาบรรณ ตามท่กาหนดไว้เป็นหมุดหมายขององค์การน้แล้ว
               �
                       ึ
               ี
     ไทยพีบีเอส ยังต้องผลิตงานท่มีคุณภาพในมาตรฐานซ่งเป็นท่ยอมรับ
                          ี
     อันสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพในงานการด้านสื่อสารมวลชนด้วย
      เม่อเร่มต้น ภารกิจของไทยพีบีเอส คือ สถานีโทรทัศน์ ซ่งถือเป็น
        ิ
       ื
                         ึ
                       �
            ื
     ส่วนหนึ่งของสถาบันส่อสาธารณะ กฎหมายไทยพีบีเอส กาหนดให้องค์การ
            ั
     มบทบาทหน้าท่หลักดงกล่าว อีกทงเผยแพร่ข่าวและรายการในระบบอ่น
          ี
                ั
                            ื
     ี
                ้
     หรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่น
                       ่
                       ึ
                         ี
                 ื
                     ื
          ื
         ื
         ่
      ระบบอนหรอเทคโนโลยีทันสมัยอ่นในกำรส่อสำร ซงเปล่ยนไปตำม
     ภูมิทัศน์ส่อ คือกำรส่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กล่ำวเฉพำะ
        ื
             ื
                         ื
       ื
       ่
     กำรสอข่ำวและเขียนข่ำว มีลักษณะพิเศษแตกต่ำงจำกกำรส่อข่ำวและ
                        ี
     กำรเขียนข่ำวในยุคส่อด้งเดิม เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ท่ต้องมีควำมรู้
             ั
            ื
     ควำมเข้ำใจ อีกท้งมีทักษะในกำรเขียนท่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
                   ี
           ั
     ผู้รับสำรในกลุ่มออนไลน์

                �
                ี
                            ื
            �
      แม้กฎหมายจะกาหนดหน้าท่สาคัญให้ ไทยพีบีเอสเป็นองค์การส่อ
     ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แต่ทักษะในการให้หัวข่าว
            ั
                      ั
     (Headline) รวมท้งการเขียนข่าว ในแบบส่อด้งเดิม ก็กลับมาม            ี
                     ื
       �
           ั
     ความสาคัญอีกคร้ง Thai PBS WAY เล่ม ๓ ว่าด้วยการให้หัวข่าวและ
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16