Page 8 - ThaiPBSWAY3
P. 8

ื
                  ี
                    ื
     คนท�ำส่อทุกคนของไทยพีบีเอสท่เป็นส่อสำธำรณะจึงควรอ่ำน
           ื
    ส่อมวลชนส�ำนักอ่นๆ และสถำบันกำรศึกษำ ควรต้องอ่ำน ประชำชน
     ื
           ิ
    คนท�ำส่อออนไลน์ ย่งต้องอ่ำน
       ื
               รองศำสตรำจำรย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
               ประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13