Page 9 - ThaiPBSWAY3
P. 9

ค�านิยม


                         ี
                       ั
       ื
      เม่อได้อ่าน Thai PBS Way เล่ม ๓ น้ ข้าพเจ้าม่นใจท่จะบอกว่า
                   ี
                   �
        ี
     ี
                �
                      ี
                       �
     น่คือคู่มือท่รวบรวมเอาความรู้ คาตอบ คาเตือน ท่คนทาข่าวออนไลน์
     และสื่อที่มุ่งไปสู่ Online First ต้องมีไว้อ้างอิง
           ่
                         ่
          ื
       ้
          ู
          ่
             ้
                    ั
                      ้
                     ้
                     ั
                        ั
             ี
                  ็
                ุ
       ื
      เนอหาในคมอเลมน ครอบคลมประเดนหลก ทงดานหวขาวออนไลน ์
     ภาพข่าว ปกข่าว และเน้อข่าวออนไลน์ท่ดี รวมไปจนถึงปรากฏการณ์
                   ี
             ื
                        ู
                  ้
             ์
             ่
             ี
              ่
     ดานลบของข่าวออนไลนทแพรกระจายไดรวดเรวกวาขาวในรปแบบดงเดม
                            ิ
                           ั
                      ่
                           ้
                     ่
                    ็
     ้
          �
     ซ่งในคู่มือน้ใช้คาว่า “ไวรัสวำรสำรศำสตร์” เช่น ข่าวปลอม ข่าวลวง
     ึ
         ี
     ข่าวผิดพลาด หรือข่าวท่สร้างวาทกรรมแห่งความเกลียดชัง เป็นต้น
             ี
             ั
           ี
     จึงถือได้ว่าเป็นคู่มือท่ให้ท้งแนวปฏิบัติและหลักจริยธรรมในการรายงานข่าว
     ออนไลน์ที่ครบถ้วน
      ไทยพีบีเอส ในฐานะองค์กรสื่อสาธารณะของประเทศไทย คาดหวัง
                       ั
                �
     ให้คู่มือ Thai PBS Way ท่จัดทาเผยแพร่ออกมาท้งสามเล่มแล้วน           ี ้
              ี
        ี
     �
     ทาหน้าท่เสริมความเข้มแข็งและต่อยอดด้านศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบ
         ึ
     วิชาชีพส่อ ซ่งไม่เพียงแต่เพ่อใช้กันภายในไทยพีบีเอสเท่าน้น แต่หวังให้
                        ั
              ื
        ื
             ื
             ื
                 ั
     ได้แพร่หลายไปยังเพ่อนส่ออ่นๆ รวมท้งสถาบันการศึกษาด้านวารสารศาสตร์
           ื
     ด้วย
      ขอขอบคุณ คุณจักร์กฤษ เพ่มพูล บรรณาธิการคู่มือ Thai PBS Way
               ิ
                   ื
     ท่นาเอาความรู้และประสบการณ์ในฐานะส่ออาวุโสผู้ก้าวฝ่าการเปล่ยน
                           ี
      �
     ี
          ื
        ู
                    ื
                    ู
                     ้
                     ี
     ผ่านของภมิทัศน์ส่อด้านข่าวสารมาเผยแพร่ในค่มอน และในฐานะกรรมการ
     นโยบายของไทยพีบีเอสที่มองเห็นความท้าทายของจริยธรรมวิชาชีพสื่อ
     มาโดยตลอด และขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ไว้ใน
     คู่มือเล่มนี้
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14