Page 13 - AnnualReport2564
P. 13

การเปิดรับ      การเปิดรับ                    การรับชม
                 ของบรรดำช่องทำง              %
                      ั
                   ื
                 กำรส่อสำรท้งหมดของ
                      ี
      TOP3 ไทยพีบีเอสท่ประชำชนรู้จัก          82.3
                                     ื
                                  ี
                               ของผู้ท่เข้ำถึงส่อของช่อง ALTV จะติดตำมรับชม
       ้
        ิ
      อางอง: ผลประเมินความพึงพอใจและการสนับสนุนจากประชาชน  อย่ำงต่อเน่อง ต้งแต่ 1 - 2 วันต่อสัปดำห์ข้นไป
                                     ั
                                               ึ
                                   ื
       �
      จานวน 2,358 คน
      โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 อางอง: ผลการประเมินคุณค่าเน้อหารายการของไทยพีบีเอส
                                        ื
                               ้
                                ิ
                                          ี
                                                �
                               จานวน 4,482 คน โดยบริษัท เอ็มวีพ คอนซัลท์แทนท์ จากัด, 2564
                               �
                                 4.5%
                        ี
                   ื
                 ของส่อในดวงใจท่น�ำเสนอ           17.6%    ไม่ติดตาม/ไม่รับชม
                                             ไมติดตาม/รับชม
                 เน้อหำส�ำหรับเด็ก เยำวชน
                  ื
      TOP5          และครอบครัวท่ตรงใจ       24.5%          1-2 วัน/สัปดาห
                       ี
      อ้างอิง: ผลสารวจส่อในดวงใจ (Media Top of Mind)         53.4%     3-4 วัน/สัปดาห
            ื
          �
       �
      จานวน 2,503 คน                                เปนประจำ
           ี
                 �
      โดยบริษัท เอ็มวีพ คอนซัลท์แทนท์ จากัด, 2564
      ความพึงพอใจต่อคุณภาพรายการช่อง ALTV
                                 %  รำยกำรมีควำมสนุกสนำน
                                             ื
                          93.6        ควำมเพลิดเพลิน ดูไม่เบ่อ

                                 %  รำยกำรสำมำรถรับชมได้อย่ำงสะดวก
                                         ื

                          92.7        ผ่ำนช่องทำงส่อต่ำงๆ ของ ALTV


                                 %  รำยกำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ชม

                                        ึ
                          90.5        เป็นส่วนหน่งของรำยกำรในรูปแบบต่ำงๆ


                                 % ควำมยำวของรำยกำรมีควำมเหมำะสม
                          90.3


                   �
              ื
      อ้างอิง: ผลประเมินคุณค่าเน้อหาและการสารวจความคิดเห็นของผู้ชมท่มีต่อรายการเด็กและครอบครัวช่อง ALTV จานวน 531 คน
                           ี
                                        �
          ั
            �
      โดยบริษัท พ๊น อัพ จากัด, 2564
      12
      ไทยพีบีเอส 2564
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18