Page 9 - AnnualReport2564
P. 9

3     ตัวเลขแทนความนิยมของคนดูโทรทัศน์ หรือเรตติงในแบบส่อพาณิชย์
          3. เรตติงแบบไทยพีบีเอส

                                    ื
           ี
          ท่เน้นความเพลิดเพลิน ความบันเทิง ความพึงพอใจของผู้บริโภคข่าวสาร
           �
          นามาใช้วัดเรตติงในแบบไทยพีบีเอสเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ใช้ประกอบ
           ื
          เพ่อการศึกษาวิจัยและพัฒนางานของไทยพีบีเอสได้ เพราะกฎหมายกาหนด
                                     �
          ให้ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระ
          บันเทิงที่มีสาระ อีกนัยหนึ่ง หากจะมีการวัดเรตติง ก็จะเป็นเรตติงเชิงคุณภาพ
                                    ั
                           ื
                ี
          สอดคล้องกับท่กฎหมายระบุว่า การเข้าถึงเน้อหาของไทยพีบีเอสน้น จะต้อง
          ค�านึงถึง “การเข้าถึง” และ “การใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง” ด้วย
                     4     กฎหมายจดตงไทยพบเอส กาหนดให้องค์การมอานาจจดเกบเงนบารง ุ

                       4. ภาษีบาป ไม่ได้คืนรัฐ?
                                            ี
                                     �
                                                 ็
                              ั
                               ั
                                                    �
                               ้
                                  ี
                                  ี

                                             �
                                                  ิ
                                                ั
                       องค์การจากผู้มีหน้าท่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและยาสูบ ในอัตรา
                                ี
                       ร้อยละ 1.5 โดยให้มีรายได้สูงสุดปีงบประมาณละไม่เกินสองพันล้านบาท
                       เพ่อหลีกเล่ยงการใช้งบประมาณแผ่นดิน ซ่งอาจเป็นช่องทางให้ผู้มีอานาจ
                                                   �
                            ี
                        ื
                                         ึ
                                              ี
                       แทรกแซงความเป็นอิสระขององค์การได้ ภาษีท่จัดเก็บน้เป็นภาษีท่เรียกว่า
                                           ี
                                                  ี
                       ภาษีเพ่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked tax) การจัดเก็บเพ่มจากภาษ ี
                          ื
                                                 ิ
                       สรรพสามิต สุราและยาสูบ จึงท�าให้ถูกเรียกว่า “ภาษีบาป” โดยไม่ได้ถือว่าเป็น
                       ภาระงบประมาณหรือเบียดบังเงินกระทรวงการคลังมาทาบริการสาธารณะหรือ
                                             �
                       ส่อสาธารณะ หากมีการเปล่ยนแปลงการจัดเก็บ จะคืนให้กับผู้ประกอบการ
                        ื
                                  ี
                       ไม่ใช่คืนให้การคลัง      8
      ไทยพีบีเอส 2564
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14