Page 4 - AnnualReport2564
P. 4

ภาคผนวก


                                         140

                                         คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
                                         144
        3                                 โครงสร้างองค์การกระจายเสียง

                                         และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
        ส่วนที่ 3                             2564
        รายงานผลการดำาเนินงาน                       145

        ของสื่อสาธารณะ                           รายนามผู้ผลิตอิสระและผู้ผลิตสื่อ
                                         ภาคพลเมืองปี 2564
        76                88                148

        สารประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ     รางวัลและเกียรติคุณปี 2564
        77                90                152
        การรับฟังความคิดเห็น รายนามสมาชิก รายงานการประเมินผลการดำาเนินงาน  ผังรายการไทยพีบีเอส ปี 2564
        สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ     ส.ส.ท.              156
        80                96                สารประธานมูลนิธิไทยพีบีเอส

        เสียงสะท้อนจากผู้ชม       รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 157
        และผู้ฟังรายการ         134                10 ปี มูลนิธิไทยพีบีเอส
        84                แผนบริหารกิจการและแผนงบประมาณ   159

        รายงานการดำาเนินงานของคณะ    ปี 2565              การนำาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
        อนุกรรมการรับและพิจารณา     137                ปี พ.ศ. 2563 ต่อสมาชิก
        เรื่องร้องเรียนจากประชาชน    แผนจัดทำารายการ ปี 2565      สภาผู้แทนราษฎร                                                       3
                                                  Thai PBS 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9