Page 6 - AnnualReport2564
P. 6

สื่อสาธารณะจ�าเป็นต้องมีความเป็นอิสระ


               “ ปราศจากการครอบง�าของอิทธิพลทางการเมืองและทุน


                   หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งในการใช้พื้นที่ดังกล่าว
                                    ”

                   เป็นเครื่องมือเชิงอ�านาจของกลุ่มตน                                                       5
                                                  Thai PBS 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11