Page 10 - คู่มือกฎหมายในงานข่าวและรายงาน ThaiPBS 1
P. 10

ในข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้น มีเนื้อหาที่คาบเกี่ยว
       กับเรื่องของกฎหมาย เนื่องจากหากเป็นการกระทำาความผิดตามกฎหมาย
       ก็มักจะมีลักษณะอันเป็นการละเมิดจริยธรรมด้วย ความรับผิดชอบ
       ในความเป็นสื่อมวลชน จึงมีทั้งความรับผิดชอบในเชิงจริยธรรม และ
       ความรับผิดชอบในเรื่องกฎหมาย
          บุคลากรของไทยพีบีเอสทุกระดับ จึงไม่เพียงมีความรับผิดชอบ
       ด้านจริยธรรมวิชาชีพอย่างเข้มข้นเท่านั้น หากยังต้องมีความรับผิดชอบ
       ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนด้วย
       โดยเฉพาะสำานักข่าว สำานักรายการ และสำานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
       ที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตเนื้อหาข่าว รายการไปสู่สาธารณะ

          โดยพื้นฐานระบบสื่อสารมวลชนแบบเสรีนิยม สื่อมวลชนสามารถ
       ทำางานได้อย่างเป็นอิสระ วิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาล ผู้มีอำานาจ และ
       วิพากษ์สังคม อย่างตรงไปตรงมา โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อำานาจและ
       อิทธิพลใด ๆ พ.ร.บ. ไทยพีบีเอส ยังกำาหนดให้ คณะกรรมการนโยบาย
       คุ้มครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร ผู้อำานวยการ
       และพนักงานให้ปลอดจากการแทรกแซงด้วย

                  17
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15