Page 9 - คู่มือกฎหมายในงานข่าวและรายงาน ThaiPBS 1
P. 9

กฎหมายในงานข่าวและรายการ
         ๑

          บทที่                   ื
              ความรู้พ้นฐาน
         เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย


          องค์กรสื่อ มีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจอื่น ๆ คือมีเป้าหมาย
       เชิงอุดมการณ์ควบคู่ไปกับเป้าหมายในเชิงธุรกิจด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
       สื่อภาคเอกชนหรือภาครัฐ ก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องมี
       ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ เพื่อรักษาหลักการความเป็นสื่อที่เชื่อถือ
       และไว้วางใจได้
          องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
       (ไทยพีบีเอส) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ดำาเนินกิจการ
       วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มี
       คุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการ
       ข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
          พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
       แห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. ไทยพีบีเอส) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้คณะกรรมการ
           ำ
             ำ
       นโยบายมีอานาจกาหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของกรรมการบริหาร
       ผู้อำานวยการ ผู้บริหารขององค์การ พนักงานและลูกจ้างขององค์การ
       และบทลงโทษ อีกทั้งกำาหนดข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับ
       การผลิตและการเผยแพร่รายการขององค์การ

                  16
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14