Page 5 - คู่มือกฎหมายในงานข่าวและรายงาน ThaiPBS 1
P. 5

บทน�า


          กฎหมายที่ใช้ในงานข่าวและรายการ ฉบับนี้ เขียนขึ้น เพื่อใช้เป็น
       คู่มือในการนำาเสนอข่าวและรายการ ขององค์การกระจายเสียงและ
       แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) บนพื้นฐานความรับผิดชอบ
       ทั้งความรับผิดชอบในเรื่องกฎหมาย และความรับผิดชอบในด้านจริยธรรม
       ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการนโยบาย ในการกำาหนด
       ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต และการเผยแพร่
       รายการของไทยพีบีเอส ซึ่งการกระทำาผิดกฎหมาย มักเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับ
       การกระทำาผิดจริยธรรมอยู่เสมอ ดังนั้นการระมัดระวัง ไม่ให้ทำาผิดกฎหมาย
       จึงเป็นการลดปัญหาการละเมิดจริยธรรมไปในขณะเดียวกันด้วย
          ถึงกระนั้น การเสนอข่าวและรายการ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะ
       ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในคดี เช่น การเป็นพยาน
       ในชั้นพนักงานสอบสวน และศาล จุดมุ่งหมายของคู่มือฉบับนี้ จึงมิใช่
       การเสนอข่าวและรายการเพื่อไม่ให้ถูกฟ้อง แต่เมื่อถูกฟ้องแล้ว จะมีหลักฐาน
       ข้อมูลในการต่อสู้คดีอย่างไร หรือมีข้อยกเว้นความรับผิดอย่างไร เพื่อให้
                    ี
              ำ
       ไทยพีบีเอสสามารถธารงบทบาทหน้าท่ในการพิทักษ์ความถูกต้องเป็น
       ธรรม และยึดถือผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำาคัญ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10