Page 3 - 13 STORIES เรื่องเล่าที่อยากบอก ภารกิจสื่อเกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง
P. 3

่
                                    �
                               ภาพการทางานอย่างหนักของเจ้าหน้าท การเฝ้ารอ
                                               ี
                              ด้วยความหวังของครอบครัว การพยายามของทุกภาค
                              ส่วน ภาพแห่งความดีใจเมื่อทั้ง 13 ชีวิตปลอดภัยและ
                              กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอีกคร้ง รวมไปถึงภาพ
                                            ั
                              ความเสียสละของจ่าแซม วีรบุรุษถาหลวง ยังคงอยู่
                                            �
                                            ้
                              ในความทรงจ�าของใครหลายคน
                               ไทยพีบีเอส เฝ้าสังเกตสถานการณ์ เกาะติดการ
                                                ี
                                               ึ
                              ปฏิบัติภารกิจ พยายามในการเป็นส่วนหน่งท่จะช่วย
                              ให้ปฏิบัติการครั้งนี้ส�าเร็จ ด้วยความหวังและเป้าหมาย
                              เดียวกันที่อยากให้ทุกคนกลับออกมาอย่างปลอดภัย


                                     �
                               แม้ว่าความลาบาก ความกดดัน ความเหน่อยล้า
                                                 ื
                                  ั
                              จะทาให้บ่นทอนแรงกาลังในการทางานลงไปไม่น้อย
                                �
                                            �
                                       �
                              แต่ก็ไม่ได้ทาให้ความทุ่มเทท่มีลดลงไป และเม่อภารกิจ
                                         ี
                                   �
                                                ื
                              ส�าเร็จลงสิ่งที่เราทุกคนได้มันคือความประทับใจ ความ
                                        ี
                                          ึ
                              ภาคภูมิใจและความสุขท่เกิดข้นพร้อมๆ กับคนอีกหลาย
                              ล้านคนทั่วโลก
                                       ื
                                                  ื
                                13 Stories เร่องเล่าท่อยากบอก “ภารกิจส่อ
                                          ี
                              เกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถาหลวง
                                                �
                                                ้
                                 ื
                                           �
                   ...1 ปีที่แล้ว...   เป็นเร่องเล่าจากประสบการณ์การทางานของไทยพีบีเอส
                                               ึ
                                             ี
                              ในช่วงเวลาน้น ความรู้สึกของทีมงานท่เกิดข้น ถูกบันทึก
                                   ั
           ิ
       13 ชีวต ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย    เอาไว้ในหนังสือเล่มน ี ้
            �
                 �
                 ้
      เดินทางเข้าไปสารวจบริเวณถาหลวง ภายในวนอุทยาน     หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือวิชาการ ไม่ใช่การถอด
                �
      ถาหลวง-ขุนนานางนอน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  บทเรียนการทางานและความผิดพลาด แต่หนังสือ
           �
           ้
       �
       ้
                                    �
                                 ี
      แล้วไม่สามารถกลับออกมาได้            เล่มน้เป็นตัวแทนความรู้สึกของทีมงานไทยพีบีเอส
                              ที่เกาะติดช่วยเหลือ 13 ชีวิตที่ถ�้าหลวงในช่วงเวลานั้น
       ผู้คนนับร้อยนับพัน เข้าร่วมการปฏิบัติการค้นหา
                                               ี
                                        ิ
                                               ้
          ้
                        ี
      และกู้ภัยถาหลวง ปฏิบัติการสาคัญระดับโลกท่รวบรวม  และหวังเป็นอย่างย่งว่าหนังสือเล่มน จะเป็น
                 �
          �
                                      ี
                                                  ื
                                         ื
                                              �
      ผ้เชยวชาญด้านการกู้ภย การดานา การขดเจาะ                           ประโยชน์กับผู้อ่านท่สนใจเบ้องหลังการทางานของส่อ ี
                   �
                     ้
        ี
       ู
                ั
                     �
                        ุ
        ่
                                 ื
                              และเพ่อเป็นจุดรวมความรู้สึกและแรงบันดาลใจอันด
      นักภูมิศาสตร์ นักปีนเขา ต�ารวจ ทหาร เอกชนจากทุก ให้แก่ไทยพีบีเอสและพี่น้องสื่อมวลชนทุกคน
      ภาคส่วน และจิตอาสาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                          ั
        ู
                          ิ
                     ้
                      ิ
        ้
       ผคนนบลานคนจากทวทกมมโลก เฝาตดตามปฏบต  ิ                   คณะผู้จัดท�า
                ่
           ้
          ั
                ั
                  ุ
                 ุ
      การครั้งส�าคัญนี้และเอาใจช่วยให้ทั้ง 13 ชีวิตปลอดภัย 23 มิถุนายน 2562: 1 ปีหลังจากเหตุการณ์ถ�้าหลวง
   1   2   3   4   5   6   7   8