Page 8 - 13 STORIES เรื่องเล่าที่อยากบอก ภารกิจสื่อเกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง
P. 8

ล�าดับเหตุการณ์ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ�้าหลวง 2


       ที่     วันที่               เหตุการณ์ส�าคัญ

       1   23 มิถุนายน 2561 - เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี พร้อมโค้ช รวม 13 คน เดินทางไปที่ถ�้าหลวง หลัง
                   จากการฝึกซ้อมฟุตบอล


                   - 17.00 น. เจ้าหน้าที่วนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน จะปิดส�านักงาน แต่
                   สังเกตมองเห็น รถจักรยานยนต์ 1 คัน และรถจักรยาน 11 คันจอดอยู่บริเวณ
                   ทางเข้าปากทางถ�้าหลวงฯ จึงได้เข้าไปตรวจสอบ และพบรองเท้า กระเป๋าเป้ทิ้ง

                   ไว้บริเวณทางเข้าถ�้า และทราบจากผู้ปกครองคนหนึ่งว่าติดต่อลูกชายไม่ได้


                              �
                                        �
                                            �
                            ิ
       2   24 มิถุนายน 2561 - 01.00 น. ทีมกู้ภัยท้องถ่นได้นาถังออกซิเจนและเชือกนาเข้าไปในถาเพ่อติดตาม
                                             ื
                                            ้
                   ค้นหาผู้ที่คาดว่าจะหายเข้าไปในถ�้าฯ และได้พบรองเท้าแตะ จ�านวน 12 คู่ และ
                   กระเป๋า จ�านวนหนึ่งตกอยู่กับพื้นภายในบริเวณภายในถ�้าที่กู้ภัยฯเข้าไปค้นหา
                   - ทีมนักประดาน�้า เริ่มด�าน�้าค้นหาโดยพบรอยนิ้วมือตามฝาผนังถ�้า แต่ต้องหยุด
                   การค้นหาชั่วคราวเพราะระดับน�้าที่สูงขึ้น และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

                   - ประสานหน่วยซีล กองทัพเรือ เดินทางมาร่วมค้นหา


       3   25 มิถุนายน 2561 - หน่วยซีลร่วมปฏิบัติการ และเริ่มการค้นหา เวลา 02.00 น. ท่ามกลางระดับน�้า
                   ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยช่วงเที่ยงวันสามารถทะลุอุโมงค์ถ�้าไปยังอีกฟากหนึ่งได้ พบร่อง
                   รอย แต่ยังไม่พบผู้สูญหาย


       4   26 มิถุนายน 2561 - หน่วยซีล เดินหน้าค้นหาต่อ โดยเดินหน้าถึงโถง 3 พร้อมส่งกาลังเพ่มเติม
                                            �
                                               ิ
                   ทั้งนักท�าลายใต้น�้าจู่โจม พยาบาลเวชศาสตร์ใต้น�้า และเจ้าหน้าที่สื่อสาร

                   - เจ้าหน้าที่เร่งการระบายน�้าออกจากถ�้าอย่างต่อเนื่อง

                   - มีการค้นหาปล่องและโพรงที่อาจสามารถเชื่อมเข้าไปยังถ�้าได้                                                 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13