Page 4 - 13 STORIES เรื่องเล่าที่อยากบอก ภารกิจสื่อเกาะติดปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง
P. 4

สารบัญ Content
           บทน�า (1)                              07

           บทน�า (2)                              17

           01 หนึ่งเดียว                            22           One Team/Seamless/One Goal                     24


           02 หนึ่งเป้าหมาย                          32           เรื่องเล่า วนอุทยานถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน            34


           24 hour The Reporter Stories                    39           ห้องข่าวไทยพีบีเอส (Thai PBS War Room)               76


           กองก�าลังสนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ            98


           สร้างสรรค์รายการ...เติมเต็มเนื้อหา...           เสริมสมดุลความรู้สึก                        106


           Online Mission                           116


           งานกราฟิก แบบจ�าลองความเข้าใจ                    128           เครือข่ายพลเมืองกับพลังเงียบที่ท้ายถ�้าหลวง             138
   1   2   3   4   5   6   7   8   9